Oświadczenie o ochronie danych zgodnie z RODO

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych chcielibyśmy poinformować Cię o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”). Dane osobowe to wszelkie dane, które dotyczą Cię osobiście, m.in. B. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub zachowanie użytkownika. Oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do wszystkich wykonywanych przez nas operacji przetwarzania danych, zarówno w ramach naszej podstawowej działalności, jak i obsługiwanych przez nas mediów internetowych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych u nas

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest:

ChiroLife Bodensee GbR
Krzysztof Skupien und Mitja Hermann
Josef-Strobel-Str. 16
88213 Ravensburg
Deutschland
075195128787
info@chiro-life.de
https://chirolife-bodensee.de/impressum/

Przetwarzanie Twoich danych w kontekście świadczonych przez nas usług zdrowotnych

Jeżeli jesteś naszym pacjentem lub partnerem biznesowym lub jesteś zainteresowany naszymi usługami, rodzaj, zakres i cel przetwarzania Twoich danych opierają się na istniejących między nami stosunkach umownych lub przedumownych. W tym sensie dane przetwarzane przez nas obejmują wszystkie dane, które zostały lub zostały przez Ciebie dostarczone w celu skorzystania z usług umownych lub przedumownych i które są wymagane do przetworzenia Twojego żądania lub zawartej między nami umowy. O ile nie określono inaczej w dalszych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przetwarzanie Twoich danych i ich przekazywanie stronom trzecim jest ograniczone do danych wymaganych do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i / lub do wykonania umowy zawartej między Tobą a nami, w celu zabezpieczenia naszej prawa i są niezbędne i odpowiednie do wypełnienia obowiązków prawnych. Poinformujemy Cię o wymaganych do tego danych przed lub w ramach zbierania danych. O ile do świadczenia naszych usług korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, obowiązują zasady ochrony danych odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Specjalne kategorie danych

Jeżeli jesteś u nas pacjentem lub wysyłasz do nas zapytanie, ponieważ jesteś zainteresowany oferowanymi przez nas usługami zdrowotnymi, przetwarzanie danych może mieć również wpływ na tzw. szczególne kategorie danych. Obejmuje to w szczególności informacje o Twoim zdrowiu, ewentualnie w odniesieniu do Twojego życia seksualnego lub orientacji seksualnej, informacje genetyczne i biometryczne, a także informacje, z których pochodzi Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne (art. 9 ust. 1 RODO). Przetwarzamy te dane wyłącznie w celu ochrony Twojego zdrowia lub ochrony Twoich żywotnych interesów. Jeżeli będziemy potrzebować wymienionych informacji do celów innych niż wymienione (opieka zdrowotna, ochrona żywotnych interesów), poinformujemy Cię szczegółowo przed przetwarzaniem tych danych, a następnie uzyskamy Twoją wyraźną zgodę.

Jeżeli będzie to konieczne do realizacji zawartej między nami umowy, w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub ze względu na wymogi prawne, przekażemy Twoje dane stronom trzecim, takim jak urzędy, placówki medyczne, laboratoria, biura rachunkowe i doradcy podatkowi, zgodnie z nasze profesjonalne wymagania dotyczące poufności.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy)
 • Dane umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania umowy)

Szczególne kategorie danych osobowych:

 • Dane zdrowotne
 • Dane genetyczne
 • Dane biometryczne
 • Dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej
 • Dane pokazujące pochodzenie rasowe i etniczne

Osoby dotknięte:  pacjenci, zainteresowane strony, partnerzy biznesowi i kontraktowi

Cel przetwarzania: Przetwarzanie  usług kontraktowych, komunikacja i odpowiadanie na zapytania kontaktowe, procedury biurowe i organizacyjne

Podstawa prawna:  Realizacja umowy i zapytania przed zawarciem umowy, Art. 6 Ustęp 1 lit. b RODO, obowiązek prawny, Art. 6 Ustęp 1 lit. c RODO, uzasadniony interes, Art. 6 Ustęp 1 lit. f RODO

Usunięcie:  Zobacz punkt:  „Kiedy usuwamy Twoje dane?” . Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania akt pacjentów przez okres 10 lat, § 630 f BGB. Musimy zapewnić dostępność transfuzji krwi przez 15 lat, a zdjęć rentgenowskich przez 30 lat. Tutaj znajdziesz  przegląd naszych obowiązków w zakresie przechowywania Twoich danych dotyczących zdrowia.  Ponadto potencjalna odpowiedzialność odszkodowawcza może spowodować konieczność przechowywania danych do upływu 30-letniego okresu przedawnienia.

Przetwarzanie Twoich danych w ramach świadczonych przez nas usług terapeutycznych

Jeżeli jesteś naszym klientem lub partnerem biznesowym lub jesteś zainteresowany naszymi usługami, rodzaj, zakres i cel przetwarzania Twoich danych zależy od istniejących między nami stosunków umownych lub przedumownych. W tym sensie dane przetwarzane przez nas obejmują wszystkie dane, które zostały lub zostały przez Ciebie dostarczone w celu skorzystania z usług umownych lub przedumownych i które są wymagane do przetworzenia Twojego żądania lub zawartej między nami umowy. O ile nie określono inaczej w dalszych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przetwarzanie Twoich danych i ich przekazywanie stronom trzecim jest ograniczone do tych danych, które są wymagane do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i / lub do wykonania umowy zawartej między Tobą a nami, są niezbędne i celowe dla ochrony naszych praw i wypełnienia obowiązków prawnych. Poinformujemy Cię o wymaganych do tego danych przed lub w ramach zbierania danych. O ile do świadczenia naszych usług korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, obowiązują zasady ochrony danych odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Specjalne kategorie danych

Jeżeli jesteś u nas pacjentem lub wysyłasz do nas zapytanie, ponieważ jesteś zainteresowany oferowanymi przez nas usługami zdrowotnymi, przetwarzanie danych może mieć również wpływ na tzw. szczególne kategorie danych. Obejmuje to w szczególności informacje o Twoim zdrowiu, ewentualnie w odniesieniu do Twojego życia seksualnego lub orientacji seksualnej, informacje genetyczne i biometryczne, a także informacje, z których pochodzi Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne (art. 9 ust. 1 RODO) . Przetwarzamy te dane wyłącznie w celu ochrony Twojego zdrowia lub ochrony Twoich żywotnych interesów. Jeżeli będziemy potrzebować wymienionych informacji do celów innych niż wymienione (opieka zdrowotna, ochrona żywotnych interesów), poinformujemy Cię o tym,  

Jeżeli będzie to konieczne do realizacji zawartej między nami umowy, w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub ze względu na wymogi prawne, przekażemy Twoje dane stronom trzecim, takim jak urzędy, placówki medyczne, laboratoria, biura rachunkowe i doradcy podatkowi, zgodnie z nasze profesjonalne wymagania dotyczące poufności.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy)
 • Dane umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania umowy)

Szczególne kategorie danych osobowych:

 • Dane zdrowotne
 • Dane genetyczne
 • Dane biometryczne
 • Dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej
 • Dane pokazujące pochodzenie rasowe i etniczne

Osoby dotknięte:  pacjenci, zainteresowane strony, partnerzy biznesowi i kontraktowi

Cel przetwarzania: Przetwarzanie  usług kontraktowych, komunikacja i odpowiadanie na zapytania kontaktowe, procedury biurowe i organizacyjne

Podstawa prawna:  Realizacja umowy i zapytania przed zawarciem umowy, Art. 6 Ustęp 1 lit. b RODO, obowiązek prawny, Art. 6 Ustęp 1 lit. c RODO), uzasadniony interes, Art. 6 Ustęp 1 lit. f RODO

Usunięcie:  Usuwamy Twoje dane po wygaśnięciu ustawowej rękojmi i porównywalnych zobowiązań, czyli zasadniczo po 4 latach. Jeżeli przepisy ustawowe przewidują archiwizację Twoich danych (np. ze względów podatkowych lub ze względu na wymogi zawodowe, tutaj zazwyczaj 10 lat), usuniemy te dane po upływie tych terminów. Ponadto zazwyczaj usuwamy Twoje dane po zakończeniu stosunku umownego między nami.

Twoje prawa wynikające z RODO

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa, z których możesz w każdej chwili skorzystać od osoby odpowiedzialnej wymienionej w punkcie 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych:

 • Prawo do informacji:  Masz prawo zażądać od nas informacji o tym, czy i jakie dane od Ciebie przetwarzamy.
 • Prawo do sprostowania:  Masz prawo zażądać poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych.
 • Prawo do usunięcia:  Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych.
 • Prawo do ograniczenia:  W niektórych przypadkach masz prawo żądać, abyśmy przetwarzali Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie.
 • Prawo do przenoszenia danych:  Masz prawo zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane Tobie lub innej odpowiedzialnej osobie w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • Prawo do złożenia skargi : Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Odpowiedzialny jest organ nadzorczy Twojego zwykłego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Prawo odstąpienia od umowy

W każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, co opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie przyczyn. Nie będziemy już wówczas przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić Ci, że istnieją ważne uzasadnione powody przetwarzania danych, które przeważają nad Twoimi interesami i prawami.

Niezależnie od powyższego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych.

Prosimy o przesłanie sprzeciwu na podany powyżej adres kontaktowy osoby odpowiedzialnej.

Kiedy usuwamy Twoje dane?

Usuwamy Twoje dane, gdy już ich nie potrzebujemy lub gdy nam o tym powiesz. Oznacza to, że – o ile nie zaznaczono inaczej w indywidualnych informacjach o ochronie danych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych – usuniemy Twoje dane,

 • jeśli ustał cel przetwarzania danych i nie ma już odpowiedniej podstawy prawnej określonej w informacji o ochronie danych osobowych, np.
  • po rozwiązaniu istniejących między nami stosunków umownych lub członkowskich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
  • po ustaniu naszego uzasadnionego interesu w dalszym przetwarzaniu lub przechowywaniu Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • jeśli korzystasz z prawa do odstąpienia od umowy i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit.bf RODO,
 • jeśli korzystasz z prawa do sprzeciwu i nie ma ważnych uzasadnionych powodów uniemożliwiających usunięcie.

Jeśli jednak my (pewne części) Twoje dane nadal musimy przechowywać w innych celach, ponieważ obejmuje to okresy przechowywania podatkowego (zwykle 6 lat w przypadku korespondencji biznesowej lub 10 lat w przypadku dokumentów księgowych) lub dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikające z umów Jeżeli wymagane są stosunki (do czterech lat) lub dane są wykorzystywane do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, usuniemy (część) Twoich danych dopiero po upływie tych terminów. Jednak do czasu upływu tych terminów ograniczamy przetwarzanie tych danych do tych celów (spełnienie obowiązków przechowywania).

Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe składające się z szeregu cyfr i liter, które są przechowywane i przechowywane na urządzeniu, z którego korzystasz. Pliki cookie służą przede wszystkim do wymiany informacji między urządzeniem, z którego korzystasz, a naszą stroną internetową. Obejmuje to ustawienia języka na stronie internetowej, stan logowania lub moment, w którym obejrzano film.

Podczas odwiedzania naszej witryny używane są dwa rodzaje plików cookie:

 • Tymczasowe pliki cookie (sesyjne pliki cookie):  Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki mogą być przypisywane do wspólnej sesji. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 • Stałe pliki cookie:  Stałe pliki cookie są zapisywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Oznacza to, że nasza strona internetowa rozpoznaje Twój komputer po powrocie na naszą stronę. Na przykład w tych plikach cookie przechowywane są informacje o ustawieniach języka lub dane logowania. Ponadto te pliki cookie mogą służyć do dokumentowania i zapisywania zachowania podczas surfowania. Dane te mogą być wykorzystywane do celów statystycznych, marketingowych i personalizacyjnych.

Oprócz powyższej klasyfikacji pliki cookie można również rozróżnić ze względu na ich przeznaczenie:

 • Niezbędne pliki cookie:  Są to pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do działania naszej strony internetowej, do zapisywania loginów lub koszyków na czas trwania sesji lub pliki cookie, które są ustawione ze względów bezpieczeństwa.
 • Cookies statystyczne, marketingowe i personalizacyjne: Są to pliki cookie używane do celów analizy lub pomiaru zasięgu. Takie „śledzące” pliki cookie mogą w szczególności przechowywać informacje o wprowadzanych hasłach wyszukiwania lub częstotliwości odwiedzin strony. Ponadto w profilu użytkownika można zapisać zachowanie podczas przeglądania poszczególnych użytkowników (np. przeglądanie określonych treści, korzystanie z funkcji itp.). Takie profile służą do pokazywania użytkownikom treści odpowiadających ich potencjalnym zainteresowaniom. W zakresie, w jakim korzystamy z usług, za pośrednictwem których pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu w celach statystycznych, marketingowych i personalizacji, poinformujemy Cię o tym osobno w kolejnych punktach naszego oświadczenia o ochronie danych lub w kontekście uzyskania Twojej zgody.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, klikane strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP).

Osoby poszkodowane:  użytkownicy naszych ofert online

Cel przetwarzania:  odtwarzanie naszej strony internetowej, zapewnienie działania naszej strony internetowej, ulepszanie naszej strony internetowej, komunikacja i marketing

Podstawa prawna:
Uzasadniony interes, Art. 6 Ustęp 1 lit. f RODO

Jeśli nie uzyskamy Twojej zgody na umieszczanie plików cookies, przetwarzanie Twoich danych opieramy na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest poprawa jakości i przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej, w szczególności zawartości i funkcji. Musisz sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies ustawionych przez nas w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu za pomocą ustawień bezpieczeństwa Twojej przeglądarki. Tam masz możliwość, czy od początku nie akceptujesz plików cookie, czy akceptujesz pliki cookie tylko na żądanie, czy chcesz, aby pliki cookie były usuwane za każdym razem, gdy zamykasz przeglądarkę. W przypadku dezaktywacji plików cookie w naszej witrynie internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje witryny będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie.

hosting

Korzystamy z usług dostawcy hostingu naszej strony internetowej, na którego serwerze nasza strona internetowa jest przechowywana i udostępniana do wyszukiwania w Internecie (hosting). Dostawca może przetwarzać wszystkie dane przesyłane przez przeglądarkę, z której korzystasz, a generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej. Obejmuje to w szczególności Twój adres IP, którego dostawca potrzebuje, aby móc dostarczyć naszą ofertę online do przeglądarki, z której korzystasz, a także wszystkie wpisy, które wprowadziłeś za pośrednictwem naszej strony internetowej. Ponadto dostawca, z którego korzystamy, może:  

 • data i godzina dostępu do naszej strony internetowej
 • Różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)
 • Status dostępu (stan HTTP)
 • ilość przesłanych danych
 • dostawca usług internetowych systemu dostępu,
 • typ i wersja przeglądarki, której używasz
 • system operacyjny, którego używasz
 • strona internetowa, z której mogłeś uzyskać dostęp do naszej strony internetowej
 • strony lub podstrony, które odwiedzasz w naszej witrynie.

podnieść. Wyżej wymienione dane są przechowywane jako pliki dziennika na serwerach naszego dostawcy. Jest to niezbędne do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa działania naszego serwisu.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane treści (np. posty, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, klikane strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Osoby dotknięte:  użytkownicy naszej strony internetowej

Cel przetwarzania:  odtwarzanie naszej strony internetowej, zapewnienie działania naszej strony internetowej

Podstawa prawna:  Uzasadniony interes, Art. 6 Ustęp 1 lit. f RODO

Host(y) WWW na zlecenie nas:

RAIDBOXES GmbH

Dostawca usług: RAIDBOXES GmbH
Strona internetowa: Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster, DE Oświadczenie o
ochronie danych:  https://raidboxes.io/

kontakt

Jeśli zwracasz się do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, telefonu, faksu, poczty, naszego formularza kontaktowego lub w jakikolwiek inny sposób i przekazujesz nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail lub dalsze informacje o sobie lub Jeśli złożysz wniosek, przetwarzamy te dane, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie w ramach stosunku przedumownego lub umownego, który istnieje między nami.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy)
 • Dane treści (teksty, zdjęcia, filmy)
 • Dane umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania umowy)

Osoby dotknięte:  zainteresowane strony, klienci, kontrahenci i kontrahenci

Cel przetwarzania:  komunikacja i udzielanie odpowiedzi na zapytania kontaktowe, procedury biurowe i organizacyjne

Podstawa prawna:  Realizacja umowy i zapytania przed zawarciem umowy, Art. 6 ust.1 lit.b RODO, uzasadniony interes, Art.6 ust.1 lit.f RODO

Twoje komentarze lub oceny

Masz możliwość komentowania naszych wpisów, wyrażania swojej opinii lub zamieszczania treści w obszarach udostępnionych na naszej stronie internetowej. Ponieważ w pewnych okolicznościach możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie treści Twojego komentarza (obelgi, zniesławiająca krytyka, podburzanie, zabroniona przemoc itp.), przechowujemy Twój adres IP przez okres 7 dni, aby móc określić Twoją tożsamość Jeśli to konieczne.

Podstawa prawna : Art. 6 ust.1 lit.f RODO

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane treści (np. posty, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, klikane strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Cel przetwarzania:  wypełnienie zobowiązań umownych, komunikacja i przetwarzanie zapytań, uzyskanie informacji zwrotnej, środki bezpieczeństwa.

Przetwarzanie Twoich danych podczas składania zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej

Jeśli składasz zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy przetwarzać informacje, które podałeś podczas procesu składania zamówienia, aby móc zrealizować Twoje zamówienie. Obejmuje to w szczególności imię i nazwisko oraz adres i elektroniczne dane kontaktowe, informacje o realizacji procesu płatności oraz szczegóły konkretnego zamówienia. Szczegółowo poinformujemy Cię, jakich danych potrzebujemy podczas składania zamówienia.

Jeżeli jest to konieczne do realizacji zawartej między nami umowy, ochrony Twoich żywotnych interesów lub ze względu na przepisy prawa, przekażemy Twoje dane podmiotom trzecim, takim jak firma logistyczna, której zlecono dostawę, dostawcom usług płatniczych w tym celu, z uwzględnieniem Twoich praw przy realizacji płatności oraz naszego doradcy podatkowego. W zakresie, w jakim korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celu świadczenia naszych usług, obowiązują zasady ochrony danych odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy)
 • Dane umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania umowy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, klikane strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Osoby dotknięte:  klienci, zainteresowane strony, kontrahenci i kontrahenci

Cel przetwarzania: Przetwarzanie  zamówień, komunikacja i w razie potrzeby marketing oraz odpowiadanie na zapytania, bezpieczeństwo danych, procedury biurowe i organizacyjne

Podstawa prawna:  Realizacja umowy i zapytania przed zawarciem umowy, Art. 6 Ustęp 1 lit. b RODO, obowiązek prawny, Art. 6 Ustęp 1 lit. c RODO, uzasadniony interes, Art. 6 Ustęp 1 lit. f RODO

Dostawca usług płatniczych

Zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub ze względu na nasze uzasadnione interesy w wydajnym, bezpiecznym i zorientowanym na klienta przetwarzaniu płatności, osoby, które zawarły z nami umowę lub inny stosunek prawny, mogą korzystać z banków i instytucji kredytowych, a także innych dostawców usług płatniczych, aby płatności. Oferowani przez nas dostawcy usług płatniczych przetwarzają w tym kontekście dane inwentaryzacyjne, w tym imię i nazwisko, adres lub dane bankowe, takie jak numery kont/kart kredytowych, hasła, TAN-y, numery czeków oraz informacje o zawartej umowie i odbiorcy płatności .

Zebrane w tym kontekście dane są wymagane, aby dostawca usług płatniczych mógł przetwarzać płatności. Te dane osobowe zbiera i przetwarza wyłącznie zlecony przez nas dostawca usług płatniczych. W żadnym momencie nie otrzymujemy żadnych informacji o Twoim koncie bankowym lub danych karty kredytowej. Jesteśmy informowani przez naszego dostawcę usług płatniczych, czy płatność została otrzymana od naszych klientów, czy nie. Nasi dostawcy usług płatniczych mogą przekazywać dane naszych klientów do plików informacji biznesowych w celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej płatnika. W tym zakresie odnosimy się do oświadczenia o ochronie danych i ogólnych warunków (OWH) naszych dostawców usług płatniczych.

Obowiązują warunki i postanowienia dotyczące ochrony danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej danego usługodawcy lub w aplikacji transakcyjnej. W celu uzyskania dalszych informacji i dochodzenia swoich praw dotyczących odwołania i informacji odsyłamy do przepisów odpowiedniego usługodawcy.

Dane, których to dotyczy:

 • dane inwentaryzacyjne (np. imię i nazwisko, adres),
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie określonymi tematami, czasy dostępu),
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności),
 • Dane transakcji biznesowej (np. czas trwania, kategoria klienta, przedmiot umowy),
 • Komunikacja i metadane (np. adres IP, informacje o urządzeniu lub systemie komputerowym)

Cel przetwarzania:  Skuteczne, bezpieczne i zorientowane na klienta oferty płatnicze (usługa) oraz przetwarzanie płatności zgodnie z ustaleniami umownymi

Podstawa prawna:  Realizacja umowy i realizacja zapytań przed zawarciem umowy, Art. 6 Ustęp 1 lit. b RODO, prawnie uzasadnione interesy, Art. 6 Ustęp 1 lit. f RODO

Opcje odwołania : W każdej chwili możesz odwołać  swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych, kontaktując się z odpowiednim dostawcą usług płatniczych. Pomimo odwołania dostawca usług płatniczych może nadal być uprawniony do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, które są absolutnie niezbędne do przetwarzania płatności umownych. W odniesieniu do przechowywania i terminowego usuwania danych osobowych odnosimy się do odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych dostawcy usług płatniczych.

Korzystamy z następujących dostawców usług płatniczych:

Amazon Pay

Dostawca usług: Amazon Payments Europe SCA, 38 avenue JF Kennedy, L-1855, Luksemburg
Strona internetowa:  https://pay.amazon.de/
Oświadczenie o ochronie danych:  https://pay.amazon.de/help/201212490?ld= NSGoogle

American Express

Dostawca usług: American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main
Strona internetowa:  https://www.americanexpress.com/de/?inav=NavLogo Oświadczenie o
ochronie danych:  https://www.americanexpress.com /de/legal/online-datenschutzerklarung.html

Apple Pay

Dostawca usług: Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
Strona internetowa:  https://www.apple.com/de/apple-pay/ Oświadczenie o
ochronie danych:  https://www.apple.com/legal/ prywatność/de -ww /

Natychmiastowy przelew bankowy

Dostawca usług: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium
Strona internetowa:  https://www.sofort.de/index.html Oświadczenie o
ochronie danych:  https://www.sofort.de/datenschutz.html

Google Pay

Dostawca usług: Google Irelan Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Strona internetowa:  https://pay.google.com/intl/de_de/about/ Oświadczenie o
ochronie danych:  https://policies.google.com/privacy

ideał

Dostawca usług: Currence Holding BV, Gustav Mahlerplein 33-35, 1082 MS Amsterdam, Holandia
Strona internetowa:  https://www.ideal.nl/en/ Oświadczenie o
ochronie danych:  https://www.ideal.nl/en/disclaimer -oświadczenie o prywatności /

Klarna

Dostawca usług: Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium
Strona internetowa:  https://www.klarna.com/sofort/ Oświadczenie o
ochronie danych:  https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/ 0/de_de/ prywatność

Karta MasterCard

Usługodawca: Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia
Strona internetowa:  https://www.mastercard.de/de-de.html Oświadczenie o
ochronie danych:  https://www.mastercard.de/de -de/ datenschutz.html

PayPal

Dostawca usług: PayPal (Europe) S.à.rl et Cie., SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg
Strona internetowa:  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/home Oświadczenie o
ochronie danych:  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/home : // www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full#

Naszywka

Dostawca usług: Stripe Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA
Strona internetowa:  https://stripe.com/de Oświadczenie o
ochronie danych:  https://stripe.com/de/privacy

Pokazać

Usługodawca: Visa Europe Management Services Ltd. Oddział w Niemczech, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311 Frankfurt am Main
Strona internetowa:  https://www.visa.de/ Oświadczenie o
ochronie danych:  https://www.visa.de/ nutzungsbedingungen/visa -privacy-center.html

Reklama w Internecie

Korzystamy z usług wyświetlania reklam internetowych. Usługi, z których korzystamy, służą do zbierania określonych danych użytkownika za pomocą pliku cookie lub piksela. Obejmuje to w szczególności informacje o tym, z jakiej strony wszedłeś na naszą stronę internetową (tzw. referrer), które strony naszej strony internetowej odwiedziłeś, jak długo odwiedzałeś nasze strony i jakie interakcje tam wykonałeś. Ponadto zbierane są dane dotyczące przeglądarki, systemu komputerowego i rodzaju urządzenia, z którego korzystasz. Ponadto informacje demograficzne, takie jak wiek czy płeć, mogą być również rejestrowane jako wartości pseudonimiczne za pośrednictwem takiej usługi. Jeśli wyraziłeś zgodę na zbieranie danych dotyczących Twojej lokalizacji, mogą one być również przetwarzane, w zależności od dostawcy. W celu gromadzenia i zapisywania tych danych odpowiedni serwis umieszcza na urządzeniu, z którego korzystasz, plik cookie lub tzw. piksel zliczający, za pomocą którego gromadzony jest również przypisany do Ciebie adres IP. Jest to jednak skracane za pomocą tak zwanego procesu maskowania IP, dzięki czemu adres IP nie może być już przypisany do Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Zasadniczo podczas korzystania z danej usługi nie są zapisywane żadne jasne dane, takie jak nazwiska lub adresy e-mail. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy jesteś członkiem sieci społecznościowej, która oferuje jedną z usług wymienionych poniżej i łączy Twój profil z wyżej wymienionymi danymi. z którym zbierany jest również przypisany do Ciebie adres IP. Jest to jednak skracane za pomocą tak zwanego procesu maskowania IP, dzięki czemu adres IP nie może być już przypisany do Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Zasadniczo podczas korzystania z danej usługi nie są zapisywane żadne jasne dane, takie jak nazwiska lub adresy e-mail. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy jesteś członkiem sieci społecznościowej, która oferuje jedną z usług wymienionych poniżej i łączy Twój profil z wyżej wymienionymi danymi. z którym zbierany jest również przypisany do Ciebie adres IP. Jest to jednak skracane za pomocą tak zwanego procesu maskowania IP, dzięki czemu adres IP nie może być już przypisany do Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Zasadniczo podczas korzystania z danej usługi nie są zapisywane żadne jasne dane, takie jak nazwiska lub adresy e-mail. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy jesteś członkiem sieci społecznościowej, która oferuje jedną z usług wymienionych poniżej i łączy Twój profil z wyżej wymienionymi danymi.

Dane są oceniane przez serwis, z którego korzystamy, w celu sporządzenia raportu zawierającego zestawienia statystyczne dotyczące liczby odwiedzających wygenerowanych przez reklamę oraz sukcesu działania reklamowego. Raporty pokazują między innymi całkowitą liczbę użytkowników, którzy zostali odesłani do naszej witryny za pośrednictwem naszych reklam. Ponadto raporty zawierają informacje na temat urządzeń końcowych i przeglądarek użytkowników, w jakich lokalizacjach użytkownicy się znajdowali oraz w jakich godzinach kliknięto reklamę. Jednak raporty nie zawierają żadnych informacji, dzięki którym mógłbyś zostać osobiście zidentyfikowany jako użytkownik naszej witryny.

Zwracamy uwagę, że w zależności od lokalizacji usługodawcy dane zebrane za pośrednictwem usługi mogą być przekazywane i przetwarzane poza Unię Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych określony przez RODO nie będzie przestrzegany, a Twoje prawa nie będą mogły być wyegzekwowane lub mogą być wyegzekwowane tylko z trudem.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, klikane strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Osoby poszkodowane:  użytkownicy naszych ofert online

Cel przetwarzania:  pomiar zasięgu, kontrola sukcesu kampanii, remarketing oraz marketing związany z zainteresowaniami i zachowaniami

Podstawa prawna:  Jeżeli poprosiliśmy o Twoją zgodę przed skorzystaniem z danej usługi, jest to podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto korzystamy z odpowiedniej usługi ze względu na nasz uzasadniony interes w kierowaniu przepływami odwiedzających na naszą stronę internetową, analizując te przepływy odwiedzających, aby móc stale ulepszać funkcje, oferty i wrażenia użytkownika, Art. 6 Ustęp 1 lit.f RODO .

Do reklamy internetowej korzystamy z następujących usługodawców:

Reklamy Google

Dienstanbieter: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Sitz in Europa: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Strona
internetowa:  https://ads.google.com /home/
Datenschutzerklärung:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Nasza obecność online w sieciach społecznościowych

Prowadzimy obecność online w sieciach społecznościowych wymienionych poniżej. Jeśli odwiedzisz jedną z tych obecności, dane wymienione poniżej będą gromadzone i przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę. Z reguły dane te są gromadzone w celach reklamowych i badań rynku oraz tworzone są profile użytkowania. W profilach użytkowania dane mogą być zapisywane niezależnie od urządzenia, z którego korzystasz. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy jesteś członkiem odpowiedniej platformy i jesteś na niej zalogowany. Profile użytkowania mogą być wykorzystywane przez dostawców do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Masz prawo do odstąpienia od tworzenia profili użytkowników. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z odpowiednim dostawcą.

Jeśli masz konto u jednego z dostawców wymienionych poniżej i jesteś tam zalogowany podczas odwiedzania naszej strony internetowej, odpowiedni dostawca może zbierać dane o Twoim zachowaniu podczas korzystania z naszej strony internetowej. Aby uniemożliwić powiązanie danych w ten sposób, możesz wylogować się z usługi dostawcy przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

W jakim celu i w jakim zakresie dane są gromadzone przez dostawcę, możesz zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami dostawców o ochronie danych, które są przekazywane poniżej.

Zwracamy uwagę, że w zależności od kraju, w którym ma siedzibę wymieniony poniżej dostawca, dane zebrane za pośrednictwem jego platformy mogą być przekazywane i przetwarzane poza Unię Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych określony przez RODO nie będzie przestrzegany, a Twoje prawa nie będą mogły być wyegzekwowane lub mogą być wyegzekwowane tylko z trudem.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentarzowe i kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 • Dane treści (np. posty, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, klikane strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP).

Cel przetwarzania:  komunikacja i marketing, śledzenie i analiza zachowań użytkowników

Podstawa prawna:  Zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, prawnie uzasadnione interesy art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Opcje sprzeciwu:  Aby uzyskać informacje na temat odpowiednich opcji sprzeciwu (rezygnacja), zapoznaj się z informacjami podanymi przez dostawcę, do którego link znajduje się poniżej.

Utrzymujemy obecność online w następujących sieciach społecznościowych:

Facebook

Dostawca usług: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Siedziba główna w UE: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Strona internetowa:  https: //www.facebook com /
oświadczenie o ochronie danych:  https://www.facebook.com/about/privacy/
oświadczenie o ochronie danych dla stron na Facebooku:  https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Instagram

Dostawca usług: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park CA 94025, USA
Firma macierzysta : Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Siedziba główna w UE: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
strona internetowa:  https://www.instagram.com/
Polityka prywatności:  http://instagram.com/about/legal/privacy

LinkedIn

Dostawca usług: LinkedIn Corporation, 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA
Siedziba główna w Niemczech: LinkedIn, Hofstatt 4th Floor, Sendlinger Str. 12, 80331 Monachium
Strona internetowa:  https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo Oświadczenie o
ochronie danych :  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Świergot

Dostawca usług: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Strona internetowa:  https://twitter.com/?lang=de Oświadczenie o
ochronie danych:  https://twitter.com/de/privacy

Whatsapp

Dostawca usług: WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025, USA
Siedziba główna w UE: Whatsapp Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Spółka macierzysta: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025, USA
strona internetowa:  https://www.whatsapp.com/ Oświadczenie o
ochronie danych :  https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

XING

Usługodawca: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg
Strona internetowa:  https://www.xing.com/
Oświadczenie o ochronie danych:  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Usługi komunikatora

Komunikujemy się za pośrednictwem komunikatorów. Usługi Messenger to programy do czatu, za pomocą których wiadomości tekstowe, ale także pliki graficzne lub wideo mogą być przesyłane między użytkownikami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu. Usługi Messenger mogą być również używane do wysyłania emotikonów, elektronicznych kartek okolicznościowych i kontaktów. Aby wiadomości mogły być przesyłane, uczestnicy muszą być połączeni z programem komputerowym (zwanym klientem) za pośrednictwem sieci, takiej jak Internet, bezpośrednio lub za pośrednictwem serwera. Z reguły wiadomości mogą być wysyłane również wtedy, gdy partner konwersacji nie jest w trybie online – wiadomość jest następnie buforowana przez serwer usługi, a następnie dostarczana do odbiorcy, gdy będzie on ponownie dostępny.

Jeśli usługa korzysta z szyfrowania end-to-end dla przesyłanych treści (teksty, załączniki), tylko wybrani partnerzy komunikacji, ale nie osoby trzecie lub sam usługodawca, mogą przeglądać wiadomość. W związku z tym zalecamy regularne instalowanie aktualizacji usługi, aby zapewnić szyfrowanie zawartości. Usługodawca ma jednak możliwość dostępu do metadanych komunikacji. Obejmuje to czas i (w zależności od ustawienia) miejsce komunikacji oraz urządzenie, z którego korzystasz.

Zwracamy uwagę, że w zależności od kraju, w którym ma siedzibę wymieniony poniżej dostawca, dane zebrane za pośrednictwem jego platformy mogą być przekazywane i przetwarzane poza Unię Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych określony przez RODO nie będzie przestrzegany, a Twoje prawa nie będą mogły być wyegzekwowane lub mogą być wyegzekwowane tylko z trudem.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentarzowe i kontaktowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
 • Dane treści (np. posty, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, klikane strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP).

Cel przetwarzania:  komunikacja i marketing

Podstawa prawna: Jeżeli poprosiliśmy o Twoją zgodę przed skorzystaniem z danej usługi, jest to podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tym zakresie wyjaśniamy, że nie przekażemy po raz pierwszy Twoich danych kontaktowych do usługodawcy bez Twojej zgody. Jeśli komunikujemy się z Tobą w kontekście zawarcia umowy lub w kontekście istniejącego stosunku umownego za pośrednictwem jednej z poniższych usług, podstawą prawną jest wykonanie lub przygotowanie umowy, Art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Ponadto odnosimy się do naszych uzasadnionych interesów w zakresie szybkiej i skutecznej komunikacji oraz realizacji potrzeb naszego partnera komunikacyjnego w zakresie komunikacji usług wymienionych poniżej, Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

Opcje sprzeciwu:  W każdej chwili możesz odwołać udzieloną nam zgodę na korzystanie z usługi wymienionej poniżej. W każdej chwili możesz również sprzeciwić się komunikacji za pośrednictwem komunikatora.

Korzystamy z następujących usług komunikatorów:

komunikator facebookowy

Dostawca usługi: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Siedziba główna w UE: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Strona internetowa:  https: //www.facebook com
oświadczenie o ochronie danych:  https://www.facebook.com/about/privacy

Whatsapp

Dostawca usług: WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025, USA
Siedziba główna w UE: Whatsapp Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Spółka macierzysta: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025, USA
strona internetowa:  https://www.whatsapp.com/ Oświadczenie o
ochronie danych :  https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

Usługi treści

Korzystamy z niektórych usług, aby móc wyświetlać określone treści lub grafikę (filmy, obrazy, muzykę, czcionki, mapy) na naszej stronie internetowej. Usługi, z których korzystamy, przetwarzają adres IP przypisany do Ciebie w momencie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, ponieważ tylko w ten sposób można wyświetlić odpowiednie treści w przeglądarce, z której korzystasz. Ponadto dostawcy tych usług mogą ustawić dodatkowe pliki cookie na Twoim urządzeniu, które gromadzą informacje o Twoim zachowaniu, zainteresowaniach, urządzeniu i przeglądarce, z której korzystasz, a także czasie i czasie trwania Twojej sesji. Dostawcy regularnie wykorzystują te dane do celów analitycznych, statystycznych i marketingowych. Informacje te można również łączyć z informacjami z innych źródeł. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy sam posiadasz konto u usługodawcy i jesteś tam zalogowany w czasie sesji.

Zwracamy uwagę, że w zależności od kraju, w którym ma siedzibę wymieniony poniżej usługodawca, dane określone poniżej mogą być przesyłane i przetwarzane na serwerach poza Unią Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych określony przez RODO nie będzie przestrzegany, a Twoje prawa nie będą mogły być wyegzekwowane lub mogą być wyegzekwowane tylko z trudem.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, klikane strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Osoby dotknięte:  użytkownicy naszej strony internetowej

Cel przetwarzania:  odtwarzanie naszej strony internetowej, oferowanie treści, zapewnienie działania naszej strony internetowej

Podstawa prawna:  Zgoda za pośrednictwem banera zgody na pliki cookie, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, prawnie uzasadnione interesy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Korzystamy z następujących usług treści:

mapy Google

Na naszej stronie korzystamy z Google Maps. Tutaj Google zbiera i przetwarza adres IP odwiedzającego. Jeśli odwiedzasz stronę internetową, na której zintegrowane są Mapy Google, niezależnie od tego, czy faktycznie korzystasz z Map Google, czy jesteś zalogowany na swoim koncie Google, Twój adres IP i dane o lokalizacji (te ostatnie zwykle nie bez Twojej zgody) są przesyłane do Google. Twój adres IP zostanie przypisany do Twojego konta Google, jeśli będziesz tam zalogowany podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Dostawca usług: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Siedziba główna w UE: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Strona internetowa:  https://www.google.de/maps
Oświadczenie o ochronie danych:  https://policies.google.com/privacy
Opcja rezygnacji:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Czcionki internetowe Google

Dzięki Google Web Fonts możemy zintegrować czcionki (czcionki internetowe) z projektem naszej strony internetowej i prawidłowo je wyświetlać, gdy nasza strona internetowa jest wyświetlana w Twojej przeglądarce. Integracja tych czcionek internetowych odbywa się poprzez wywołanie serwera do Google. Stamtąd czcionki są kompresowane i wysyłane do przeglądarki, gdzie są rozpakowywane. Ten serwer jest regularnie zlokalizowany w USA. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron, na której integrujemy Google Fonts, do Google zostanie przesłana informacja, które z naszych witryn odwiedziłeś.

Dostawca usług: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Siedziba główna w UE: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Strona internetowa:  https://fonts.google.com/
Dane oświadczenie o ochronie:  https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Używamy komponentów Vimeo na tej stronie internetowej, aby zintegrować filmy z naszą stroną internetową, aby można je było odtwarzać za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Proces ten zakłada, że ​​Vimeo przetwarza przypisany do Ciebie adres IP, ponieważ bez tego zawartość nie mogłaby zostać przesłana do przeglądarki. Vimeo rozpoznaje, kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron, na której zintegrowaliśmy wideo Vimeo, pod warunkiem, że jesteś zalogowany do Vimeo. Informacje te są również przesyłane do Vimeo, jeśli nie klikniesz wideo Vimeo. Vimeo zbiera te informacje i przypisuje je do Twojego konta Vimeo.

Dostawca usług: Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA
Strona internetowa:  https://vimeo.com/de/ Oświadczenie o
ochronie danych:  https://vimeo.com/privacy

Youtube

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy komponenty YouTube, aby umieszczać na naszej stronie filmy wideo, które mogą być odtwarzane za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie zarówno YouTube, jak i Google zostaną poinformowane o tym, do której strony lub podstrony uzyskałeś dostęp, przesyłając Twój adres IP na zewnętrzne serwery Google w USA. Informacje te są przesyłane niezależnie od tego, czy wyświetlane filmy są rzeczywiście oglądane lub klikane, czy też są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube lub Google. Informacje te są gromadzone i przypisywane do Twojego konta Google, jeśli jesteś tam zalogowany podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Dostawca usług: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
Strona internetowa:  https://www.youtube.com/ Oświadczenie o
ochronie danych:  https://policies.google.com/privacy
Opcja rezygnacji :  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = de

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy również najnowocześniejsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zachować zgodność z przepisami prawa o ochronie danych oraz chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich .

Aktualność i zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i datowane jest na maj 2021 r. Ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe może być konieczne dostosowanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone za pomocą generatora ochrony danych firmy SOS Recht. SOS Law to oferta Mueller.legal Rechtsanwälte Partnerschaft z siedzibą w Berlinie.